1198 ТЪРГА | 3420 ПОТРЕБИТЕЛИ | 6 НА ЛИНИЯ | Окт 24, 2020 17:45:16

 

Общи условия

 

Този документ описва условията и правилата за ползване на услугите достъпни чрез сайта САЙТ.БГ.
Сайтът е собственост и се поддържа от САЙТ.БГ ООД.

САЙТ.БГ  е платформа за онлайн търговия, в която всеки потребител може да:
  - обявява за продажба артикули, както чрез аукцион (търг), така и на фиксирана цена;
  - купува и участва в наддаване на търгове, стартирани от друг потребител.

Термини, използвани в тези общи условия:
  - онлайн аукцион - интернет базирана обява за продажба, реализирана чрез сайта САЙТ.БГ;
  - потребител - всяко лице, регистрирало се да ползва услугите на сайта;
  - продавач - потребител, който стартира онлайн аукцион;
  - купувач - потребител, спечелил онлайн аукцион;
  - сделка - когато купувач е спечелил онлайн аукцион се счита, че има търговска сделка за покупко-продажба между купувача и продавача;
  - неконтролирана сделка - споразумение между продавач и потребител за конкретен аукцион чрез комуникационния модул на системата;
  - рейтинг - точкова система, базирана на отзивите на потребителите един за друг;
  - запазена цена - цена, под която продавачът не е съгласен на сделка;
  - купи сега цена - цена, при която продавачът е съгласен на сделка и без наддаване.
Използване на "бисквитките": „Бисквитките“ помагат на системата да предоставя услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитки“ от нейна страна. "Бисквитката" е малка част текст, изпратена до браузъра на потребител/посетител на сайта. Тя помага да се запомни информация за посещението ви, както и ваши настройки. Това може да улесни следващото ви посещение и да направи сайта по-полезен за вас.
 

1. Тези общи условия стават задължителни за всеки регистрирал се потребител.

2. САЙТ.БГ си запазва правото едностранно да променя тези общи условия.

3. В случай, че след промените на тези общи условия потребителят продължава да ползва услугите на сайта се счита, че той е съгласен с новите общи условия.

4. Сайтът не е посредник, не участва и не носи отговорност по никакъв начин за сделките, които се сключват между купувачи и продавачи.
 

Регистрация
 

5. Всяко лице, желаещо да ползва услугите на сайта, се регистрира.

6. Счита се, че всяко лице изпратило заявка за регистрация е съгласно с тези общи условия, както и с всички процедури съпътстващи регистрацията и последващата автентикация в т.ч. телефонно (SMS) удостоверяване.

7. Имат право да се регистрират дееспособни физически лица навършили 18 години. Юридически лица се регистрират чрез представляващи ги физически лица.

8. САЙТ.БГ събира лични данни от потребителите (основание: Идент.№98787 ЗЗЛД).
  8.1. Всяко лице пожелало регистрация се счита, че е съгласно да предостави личните си данни;
  8.2. При наличие на сделка между купувач и продавач, сайтът не предоставя лични данни;
  8.3. Сайтът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт/доставка.

9. Регистрацията, свързаните с нея данни (вкл. рейтинг) и произтичащите задължения към сайта, е лична и не може да се преотстъпва на други лица. Регистрирането на нови/допълнителни профили от потребители е възможно действие, но само от потребители тип Продавач, с голям брой и видове артикули. Изисква се одобрение от администратор, след направена имейл заявка.

10. Сайтът си запазва правото:
  - да откаже регистрация;
  - да прекрати регистрация без предизвестие;
  - да поиска допълнителни данни и документи за идентификация на лицата;
  - да деактивира регистрация, след направена заявка за това от регистранта.

11. Сайтът не носи отговорност за публично визуализирани лични данни от потребители в описания на аукциони, публични текстове и коментари.
 

Такси
 

12. Регистрацията е безплатна.

13. САЙТ.БГ не събира никакви такси от купувачите.

14. От продавачите се събират такси при използване на допълнителни/рекламни опции, както и при реализиране на сделка, съгласно раздел Такси.
  14.1. Крайна такса се начислява и при неконтролирана сделка т.е. при преждевременно прекратяване на аукцион след споразумение/договорка между продавач и потребител чрез комуникационния модул на системата. Тази такса е с намаление от стандартната такава и е в размер на 1.6% от началната/текущата цена на прекратения аукцион. Реализирането на такъв тип сделка, елиминира възможността за рейтингови коментари и заявка за възстановяване на крайната такса при нефинализиране.
  14.2. При индексиране на некоректност от страна на продавач относно декларирана причина за предсрочно прекратяване на аукцион се начислява максималната възможна такса.

15. В случай, че задължението на потребител към САЙТ.БГ в края на текущия месец е повече от 5 (пет) лева, то потребителят е длъжен да заплати цялото задължение, но не по-късно от 10-то число на следващия месец. След този срок т.е. при просрочено задължение, се налагат ограничения за профила/ите, като за да бъдат премахнати е необходимо цялостно покриване на текущото задължение към системата.
 

Онлайн аукциони
 

16. Счита се, че купувач е спечелил онлайн аукцион, когато е налице едно от следните условия:
  16.1. купувачът е начело в наддаването при завършването на търга (в случай, че онлайн аукционът е без запазена цена);
  16.2. купувачът е начело в наддаването при завършването на търга и е достигната запазената цена (в случай, че има такава);
  16.3. купувачът е използвал купи сега цена (в случай, че има такава);
  16.4. приета е реализирана оферта, чрез вградените за това функционалности в системата (Направи ОФЕРТА).

17. Крайната цена в аукцион с наддаване се формира от втория класирал се потребител (по големина на въведената сума) плюс една стъпка. Стъпката при наддаване е фиксирана, но с различна стойност при различните ценови интервали. Същата е явно видима във всеки един аукцион със започнало наддаване и се явява фактическата разлика между минимално допустимата цена за следващо наддаване и текущата цена.

18. В случай на сделка, купувачът е длъжен да закупи стоката от продавача, съгласно описаните в онлайн аукциона условия за плащане и доставка.

19. Всеки продавач може да стартира онлайн аукцион с произволна стока при положение, че са спазени следните условия:
  19.1. стоката не е забранена от Българското законодателство;
  19.2. продавачът притежава всички необходими лицензи, разрешителни и патенти, в случай че се изискват от Българското законодателство;
  19.3. стоката е представена чрез текст и/или изображения по начин непредизвикващ объркване в купувачите;
  19.4. описани са всички условия по плащане и доставка на стоката.

20. В случай на сделка, продавача трябва да е в състояние да достави стоката на купувача. Стоката трябва напълно да отговаря на представянето й в онлайн аукциона.

21. Продавачът няма право да иска от купувача допълнителни такси, надценки, ДДС и други доплащания при положение, че не са описани изрично в онлайн аукциона.

22. Продавачът няма право да стартира онлайн аукцион, който притежава поне една от изброените характеристики:
  22.1. съдържа вулгарни или противоречащи на добрите нрави думи и изрази;
  22.2. съдържа изображения с агресивни сцени, противоречащи на добрите нрави (вкл. сцени на насилие, садизъм, детска порнография);
  22.3. съдържа рекламни линкове (изключение: заявени и одобрени рекламни кампании);
  22.4. съдържа лични данни (данни за контакт);
  22.5. използва се неправомерно чужда марка;
  22.6. използва се чужда интелектуална собственост и няма съгласие от носителите на авторските права;
  22.7. избрана е неподходяща категория;
  22.8. дублиран/мултиплициран, като при наличие на количество от конкретен артикул се допускат до два активни аукциона;
  22.9. обявление тип "Купувам", "Заменям" и "Реклама".

23. САЙТ.БГ си запазва правото да анулира без предизвестие всеки онлайн аукцион.
 

Отговорност
 

24. САЙТ.БГ не носи отговорност, когато вследствие нарушение функционалността на сайта са настъпили нежелани последици, включително неосъществени сделки между купувачи и продавачи.
 

    САЙТ.БГ

    Тези общи условия не са променяни от 1 Февруари 2016 година.